urlop wychowawczy
Pin It

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, przy czym do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar takiego urlopu to 36 miesięcy, nie może on jednak trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia.

Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek pracownika, który jest wiążący dla pracodawcy. Może być wykorzystany jednorazowo albo w częściach – najwyżej w pięciu. Jest to urlop bezpłatny.

Po nowelizacji kodeksu pracy 2 stycznie 2016 roku urlop wychowawczy jest udzielany aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat (art. 186 § 2 k.p.). Jest to podwójna zmiana liczenia terminu. Po pierwsze – przedłużono o rok wiek dziecka. Po drugie – urlopu udziela się nie do dnia rocznicy jego urodzin, ale do końca roku kalendarzowego, w którym ona przypada.

Pracownik może także skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Od 2 stycznia 2016 roku urlop wychowawczy można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia.

Rodzice lub opiekunowie dziecka, spełniający warunki korzystania z urlopu wychowawczego, mogą przebywać na nim jednocześnie. Do 2 stycznia 2016 roku wspólnie mogli opiekować się w ten sposób dzieckiem tylko przez cztery miesiące, teraz można tak wykorzystać cały wymiar urlopu wychowawczego.

Rodzicom przysługuje 36 miesięcy urlopu wychowawczego pod warunkiem, że przynajmniej jeden miesiąc będzie przebywać na urlopie drugi rodzic (np. mama jest na urlopie 35 miesięcy i tata 1 miesiąc). Jeżeli drugi rodzić nie skorzysta z urlopu, zostanie on skrócony do 35 miesięcy.

Wniosek

Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika. Wniosek należy złożyć u pracodawcy nie później niż na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Powinno się w nim określić datę rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu. Jeżeli dany rodzic wcześniej korzystał już z części urlopu wychowawczego, to również należy uwzględnić taką informację. Należy dołączyć do niego również pisemne oświadczenie drugiego z rodziców, na którym powiadomi się o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku, a w innym przypadku pisemne oświadczenie o okresie, w którym zamierza on jednocześnie korzystać z tego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany przyjąć składany przez nas wniosek.

Urlop a utrata pracy

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o:

  • udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Jest to dopuszczalne wyłącznie w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
  • obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.
Urlop a podjęcie pracy

Rodzice przebywający na urlopie wychowawczym mogą podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, naukę lub szkolenie, jeżeli tylko nie wiąże się to z brakiem możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli jednak pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, może wezwać go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Przepis ten jest stosowany także w przypadku, gdy pracodawca stwierdzi, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Rodzic lub opiekun może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie – za zgodą pracodawcy oraz po uprzednim jego zawiadomieniu – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracodawca powinien dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest o możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Osoba uprawniona do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie tego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia takiego wniosku.

Wniosek ten składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od złożenia wniosku.

Zasiłek wychowawczy

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Jeżeli jednak dana osoba spełnia kryterium dochodowe, może ubiegać się o zasiłek wychowawczy, tj. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jego wysokość to 400 złotych miesięcznie, a aby go otrzymać, dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 539 złotych.

Urlop a rodzaj umowy

Do urlopu wychowawczego ma prawo pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Bez względu na to, czy ktoś ma umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, jeżeli spełnia warunki, które wyznaczają przepisy, może skorzystać z urlopu wychowawczego. Osoby zatrudnione na czas określony powinny jednak pamiętać, że urlop przysługuje im tylko do dnia, do którego jest zawarta umowa z pracodawcą. Te same warunki obowiązują w przypadku umowy na okres próbny czy na czas wykonywania określonej pracy. Osobom, które mają umowę zlecenie, nie przysługuje urlop wychowawczy. Dla osób samozatrudnionych urlop wychowawczy nie wlicza się do stażu ubezpieczeniowego.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz