zasilek macierzynski komu przysluguje
Pin It

Kiedy rodzi się dziecko, jego rodzice, będący pracownikami, mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego. W tym czasie przysługuje im zasiłek macierzyński w wysokości 100%. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby ten zasiłek otrzymać.

Prawo do zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Zasiłek macierzyński przysługuje również pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie, na takich samych zasadach, które dotyczą ubezpieczonej. Również w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Zasiłek – dla kogo?

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

 • pracownikom,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom wykonującym pracę nakładczą,
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.),
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobom odbywającym służbę zastępczą,
 • duchownym.

Zasiłek macierzyński nie przysługuje natomiast za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, podczas trwania urlopu bezpłatnego, a także w przypadku tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem sytuacji, w której prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania).

Zasiłek a własna działalność

Osoby, które prowadza własną działalność gospodarczą, będą mogły otrzymywać zasiłek macierzyński jeżeli dobrowolnie przystąpią do ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek a upadłość firmy

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku, gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Matka, która chce mieć wypłacony zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia, powinna przygotować dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w czasie trwania zatrudnienia oraz świadectwo pracy albo inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy albo prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa – w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego powinny przygotować takie dokumenty, jak: zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (za okres przed porodem) oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (za okres od dnia porodu).

W przypadku, gdy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy została przedłużona do dnia porodu i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dokonuje ZUS, dokumentem do wypłaty zasiłku może być także kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka potwierdzona przez płatnika składek za zgodność z oryginałem.

W sytuacji, gdy matka dziecka zmarła lub porzuciła dziecko, ubezpieczony, który występuje o wpłatę zasiłku macierzyńskiego składa skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie płatnika zasiłku macierzyńskiego matki dziecka o okresie przysługującego jej i wypłaconego zasiłku. Ubezpieczony składa również oświadczenie o śmierci matki lub o porzuceniu dziecka przez matkę.

W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie dowodem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka wraz z oświadczeniem ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

Dowodem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej jest prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.

Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS to dodatkowo wymagane jest zaświadczenie płatnika składek na druku: ZUS Z-3 (w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami), ZUS Z-3b (przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych), ZUS Z-3a (w przypadku innych ubezpieczonych niebędących pracownikami).

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

PODOBNE ARTYKUŁY

urlop macierzyński 2016

0 11348
urlop ojcowski

0 400
zasilek rodzinny

0 380
urlop wychowawczy

0 2076

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz